Uw diëtist in het Westland
 
...meer dan professioneel voedingsadvies! 

Kwaliteit

Ik draag de beschermde opleidingstitel diëtist. Deze titel is wettelijk geregeld in de Wet BIG (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg). Deze wet is bedoeld om kwaliteit van de zorg te waarborgen en om jou als cliënt te beschermen. Zo weet je zeker dat je met iemand  te maken hebt die kennis van zaken heeft. Deze titel wordt vrijgegeven na het behalen van een diploma van de vierjarige HBO-opleiding Voeding en Diëtetiek.


Ik sta ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici. Het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) voert onafhankelijk de registratie uit voor paramedische beroepen (zoals diëtetiek) en toetst iedere 5 jaar door middel van een herregistratie of een paramedicus voldoet aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep. Zorgverzekeraars, maar ook jij als cliënt kan zo zien of de paramedicus voldoet aan de kwaliteitscriteria. Ik sta ingeschreven onder nummer 19102006389, inzichtelijk via deze link.

Daarnaast ook lid van de beroepsorganisatie voor diëtisten in de eerste lijnsgezondheidszorg, de Diëtisten Coöperatie Nederland (DCN)


En de praktijk is aangesloten bij de ketenzorgorganisatie VELD. Wanneer u doorverwezen ben in verband met diabetes mellitus, COPD en/of hart- en vaatziekten kan uw behandeling in sommige gevallen onder de ketenzorg kan vallen. Vraag uw huisarts of praktijkondersteuner of uw dieetbehandeling onderdeel van de ketenzorg kan zijn.

Privacy

Diëtistenpraktijk Zandevelt Diëtist gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Als je gebruik maakt van diensten van Zandevelt Diëtist dan hebben wij gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:
- Naam
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- BSN
- Telefoonnummer / mobiel nummer
- Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
- E-mailadres
- Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens


Waarom is dat nodig?
Zandevelt Diëtist heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken. In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?
Zandevelt Diëtist bewaart jouw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen
Zandevelt Diëtist zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Zandevelt Diëtist heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht. Zandevelt Diëtist zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Zandevelt Diëtist een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Zandevelt Diëtist blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@zandeveltdietist.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging
Zandevelt Diëtist neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via het telefoonnummer 06-3609 2309 of via info@zandeveltdietist.nl.


Meer informatie
Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Zandevelt Diëtist kun je contact opnemen met onze privacy medewerker via het telefoonnummer 06-3609 2309 of via info@zandeveltdietist.nl. Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.


De algemene voorwaarden van diëtistenpraktijk Zandevelt Diëtist vindt u onder Algemene voorwaarden


 
 
 
 
E-mailen
Bellen